BlogBugs - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | brunette porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

porno tv izle

2011-Dec-19 - sex sahneleri

Kad?nlar?n cinsel sa?l?klar?nda regl ?ok ?nemli bir yer tutar. Ergenlik d?neminden itibaren kad?nlar ay?n ?e?itli k?s?mlar?nda regl olmaktad?rlar. Bu regl hadisesi kad?n menopoz devrine girene kadar devam eder. Regl hadisesi tamamen normal bir hadisedir. Aslolan anormallik regl olmamaktad?r. Dolay?s? ile regl hadisesinin v?cut ?zerindeki konumunu kavramak gerekir. Bayan?n ?reme devaml?l??? i?in her ay?n belli g?nlerinde meydana gelen ayba?? kanamalar? mutlak surette biyolojik olarak normaldir. Kad?nlar?n yeni ?reme yumurtas? her ay ?retilmekte ve eski, ?l? ?reme h?creleri de kan yolu ile d??ar? at?lmaktad?r. Regl ya?? her bayanda farkl?l?k g?stermektedir. Fakat teknolojinin geli?mesi, bilin?altlar?na cinselli?i aktaran pek ?ok televizyon gibi y?ntemler sebebi ile maalesef regl ya?? her ge?en y?l daha da d??mektedir. Eskiden 15 olan regl ya?? ?u an 12lere kadar d??m?? durumdad?r. Bu durum ??phesiz ki anormal olan durumlar aras?nda yer almaya do?ru ilerlemektedir. Regl konusunda bayanlar?n do?ru hareket etmeleri i?in do?ru bilgiler edinmeleri gerekmektedir. Mesela regl an?nda ne t?r pedlerin kullan?ld???, nas?l temizlik yapmak gerekti?i, nas?l ?nlem almak gerekti?i gibi pek ?ok konuya dikkat etmek gerekmektedir. Bu gibi konularda bayanlar annelerinden, yak?nlar?ndan bilgi almak durumundad?rlar. Aksi takdirde yanl?? temizlik y?ntemleri kullan?l?p ?reme organ? b?lgesinde bir tak?m mikroplar meydana gelebilir. Bu duruma kar?? hijyene dair tavsiyeleri gerekirse bir jinekologdan almak gerekir. siki? porno
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - sikis filmleri

Regl hadisesi cinsel sa?l?k literat?r?nde ?nemli bir yer edinmi? olan bir hadisedir. Regl T?rk?e dilimizde ayba??, adet gibi anlamlara gelmektedir. Regl hadisesi baz? bayanlarda ?ok b?y?k a?r? ve sanc?lara sebep olabilen bir hadise iken bu hadise pek ?ok bayanda da a?r?s?z ve sanc?s?z bir ?ekilde devam etmektedir. Bizler olay?n sorun ya?amayan t?r?nden de?il de bu a?r?lar? sorunlu bir ?ekilde ya?amakta olan k?s?mdan bahsedece?iz. Adet a?r?lar?ndan pek ?ok bayan a?r? ?ekmekte ve bir tak?m psikolojik bunal?mlar da ya?amaktad?rlar. Adet an? bu y?n? ile e?itimden i? hayat?na kadar pek ?ok alanda kad?nlar i?in s?k?nt? olmaktad?r. Bu ba?lamda etkili bir ?ekilde bu problemin tedavi edilmesi esas olmaktad?r. E?er sizler de bu problemi ya??yor iseniz hi?bir surette vakit kayb? ya?amamal? ve direk bir jinekologa giderek muayene olmak durumundas?n?z. Jinekolog ki?i problemin ana kayna??n? bulmaya ?al??makta ve bunun neticesinde bu sa?l?k probleminizi gidermeniz hususunda sizlere etkili tedavi y?ntemlerini tavsiye etmektedir. T?m bunlar?n yan?nda bitkisel y?ntemleri de tercih edebilirsiniz. Bu ?ekilde regl probleminizi kendinize dert edinmemeli ve bu problemin rahat bir ?ekilde giderilebilece?ini bilmelisiniz. Geli?en t?bbi teknolojiler ile ne derece etkili y?ntemlerin kullan?lmakta oldu?unu sizler de biliyorsunuzdur. Regl a?r?lar?n?n zaten reglin bitmesinin sonlar?na do?ru azalmakta oldu?u malumdur. Bu bak?mdan ilk g?nlerdeki a?r?lar?n?zda dinlenme yolunu da tercih edebilirsiniz. siki? porno
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-19 - adult film

Cinsel birle?me kad?nlar ve erkekler ?zerinde pek ?ok olumlu etkilere yol a?an bir hadisedir. Bu olumlu etkiler gerek psikolojik gerekse de biyolojik olarak g?r?lebilmektedir. Kad?n ve erkek ?zerinde meydana gelmekte olan bu etkilerden ?t?r? olarak cinsel yak?nl?k bir zevk olman?n yan?nda t?bbi a??dan da faydalar? bar?nd?rm?? olmaktad?r. Bu noktada sizlerin bu konu hakk?na daha ?ok bilgi sahibi olman?z amac? ile sizlere bir tak?m tavsiyelerde bulunaca??z. Bu bilgilendirmemiz neticesinde cinsel yak?nl?k sizler i?in daha da ?ok pozitif bir hal alacakt?r. Cinsel birle?menin bayanlar i?in vajina b?lgesinde ger?ekle?ti?ini biliyorsunuz. Vajina b?lgesi birbirinden farkl? pek ?ok kaslar ve kemiklerle yarat?lm?? olan bir b?lgedir. Bu b?lgede cinsel birle?me an?nda belli bir d?zen d?hilinde ?al??mak mevcuttur. Bu ba?lamda le?en kemi?i i?inde ?e?itli kaslar bulunmaktad?r. Kaslar?n d?zenli bir ?ekilde hareket etmelerinin neticesinde ?zellikle de kad?nlar?n menopoz devirlerinde mesane, ba??rsak, rahim gibi sarkmalar ?ok b?y?k miktarlarda azalm?? olmaktad?r. Bu ba?lamda kaliteli bir ?ekilde e?er sizler de cinsel ili?kinizi d?zene sokar iseniz bu gibi sarkmalardan korunmu? olacaks?n?z. Cinsel birle?meniz b?ylece sizler i?in zevk vermenin yan?nda b?y?k t?bbi yararlar? da getirmi? olacakt?r. Tabi bu durumdan k?t? bir ?ekilde etkilenmemeniz i?in sadece sizinle ili?kiye girmekte olan e?inizi tercih etmelisiniz. Aksi takdirde ba?ka ki?ilerle ili?kiye girme neticesinde b?y?k t?bbi problemler meydana gelecektir. porn sex
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

porno tv izle
Porn | Pornotvizle